top of page

Algemene voorwaarden

1. Algemeen.

Door het ondertekenen van het reserveringsformulier erkent de huurder kennis te hebben genomen van onderhavige algemene voorwaarden en deze onverkort te aanvaarden. Eventuele algemene voorwaarden van de medecontractant worden hierbij uitdrukkelijk uitgesloten. Hij erkent tevens kennis te hebben genomen van de door ‘Moulinage Chez Soie’ aangerekende huurprijzen, waarvan hij vooraf in kennis werd gesteld.

2. Reservering.

De huurder kan schriftelijk, per email, fax of via internet reserveren. Telefonische reserveringen dienen altijd op een van de vier genoemde wijzen bevestigd te worden. Deze reserveringen zijn definitief bindend. Bij annulering om welke reden ook zullen dan ook annuleringskosten verschuldigd zijn.

3. Huurovereenkomst & betaling.

3.1. Onmiddellijk na ontvangst door ‘Moulinage Chez Soie` van het reserveringsformulier ontvangt de huurder een schriftelijke bevestiging, tezamen meteen factuur t.b.v. 10% van de verblijfskosten. Dit bedrag dient binnen de tien dagen betaald te worden.

3.2. Uiterlijk 12 weken voor de aanvang van de huurperiode dient de huurder een bijkomend bedrag van 60% van de huurprijs te voldoen. Het resterende bedrag van 30% dient 3 weken voor de aanvangsdatum van de huurperiode voldaan te worden.

3.3. Bij reserveringen die geplaatst worden binnen de zes weken voor de aanvang van de huurperiode, dient de globale huurprijs in eenmaal en per omgaande betaald te worden.

4. Reis- en verblijfsinformatie.

4.1. Na betaling van de globale huursom ontvangt de huurder de nodige informatie met betrekking tot de exacte ligging van ‘Moulinage Chez Soie“, de te volgen route met volledige reisroutebeschrijving, etc.

4.2. Het reserveringsformulier dient te vermelden hoeveel personen de vakantiewoning zullen betrekken. De huurders dienen zich strikt aan deze opgave te houden.

5. Annulering door de huurder.

5.1. Annuleringen dienen altijd bij aangetekend schrijven bevestigd te worden. Onmiddellijk na ontvangst hiervan zendt `Moulinage Chez Soie’ de huurder eveneens bij aangetekend schrijven een annuleringsbevestiging toe.

5.2. Ingeval van annulering door de huurder dienen volgende annuleringskosten betaald te worden:

– bij annulering meer dan 8 weken voor de aanvang van de huurperiode: 40% van de globale huursom;

– bij annulering tussen de 8 en de 4 weken voor de aanvang van de huurperiode: 75% van de globale huursom;

– bij annulering binnen de vier weken voor de aanvang van de huurperiode dient de globale huursom integraal betaald te worden.

5.3. Huurders die gereserveerd hebben doch nadien niets meer van zich laten horen, zullen de globale huursom dienen le betalen.

5.4. Eventueel door de huurder betaalde verrekeringspremies zullen nooit op “Moulinage Chez Soie’ kunnen verhaald worden.

6. Annulering door de verhuurder.

6.1. Wanneer de huurder de overeengekomen betalingstermijnen niet nakomt of zich niet aan de uitdrukkelijk overeengekomen huurvoorwaarden houdt, is “Moulinage Chez Soie” gerechtigd de huurovereenkomst als ontbonden te beschouwen. In deze gevallen blijft de huurder de volledige huursom verschuldigd.

6.2. In geval van overmacht (oorlog, brand, staking, natuurramp, water- en/of elektriciteitsstoringen, etc.) is “Moulinage Chez Soie” gerechtigd de overeenkomst als ontbonden te beschouwen, zonder dat zij hierdoor tot enige schadevergoeding kan gehouden zijn. In dit geval zal ‘Moulinage Chez Soie’ trachten de huurder een alternatief aan te bieden. Indien dit niet kan gevonden worden of indien de huurder het geboden alternatief niet aanvaardt, zullen de niet benutte huurgelden terugbetaald worden.

6.3. Elke huurder wordt aangeraden een reis- en annuleringsverzekering af te sluiten.

7. Aansprakelijkheid.

7.1. De huurder is volledig aansprakelijk voor elke schade die hij aan de vakantiewoning, de inrichting, het zwembad of het terrein zou aanrichten. Elk schadegeval zal dienen vergoed te worden.

7.2. “Moulinage Chez Soie” kan in geen enkel geval verantwoordelijk gesteld worden voor om het even welk ongeval, waarvan een huurder tijdens het verblijf het slachtoffer werd.

7.3. De huurder dient rekening te houden met het feit dat “Moulinage Chez Soie” op het Franse platteland gelegen is en hij derhalve rekening dient te houden met de aanwezigheid van wild, vogels, insecten etc. Ook hieromtrent aanvaardt “Moulinage Chez Soie’ geen enkele verantwoordelijkheid.

7.4. Ouders dienen een direct toezicht uit te oefenen op hun kinderen, wanneer deze in de rivier of het zwembad spelen of zwemmen of zich in de onmiddellijke nabijheid daarvan bevinden.

8. Klachten.

Eventuele klachten dienen bij voorkeer tijdens de verblijfsperiode gemeld en afgehandeld te worden. Een vroegtijdig vertrek zonder voorafgaand overleg om tot overeenstemming te komen, ontslaat “Moulinage Chez Soie” van iedere verantwoordelijkheid.

9. Geschillen.

Indien een geschil tot een rechtsgeding leidt, heeft “Moulinage Chez Soie’ de keuze de zaak voor de rechtbank, die territoriaal bevoegd is voor de plaats van de ligging van het vakantiedomein, dan wel voor de rechtbank, die territoriaal bevoegd is voor de woonplaats van de huurder, aanhangig te maken

bottom of page